2013. április 3., szerda

Vezető Elemző: Egy üzleti koncepció tündöklése és bukása


Egy üzleti koncepció tündöklése és bukása – A Paff Bt. csődjének története
(Esettanulmány)

Paff csak feküdt magatehetetlenül a hideg kövön, két feje úgy zúgott, mint egy gépágyúzó Apache a menekülő tálibok fölött, harmadik feje pedig még mindig részeg volt az előző este elfogyasztott töménytelen mennyiségű Sárkánysör következtében. Hogy kínjai fokozódjanak, a nullára leírt, harmadik X-en jó pár évvel túljutott királylány fejhangon ordított vele, miközben a várkapun dörömböltek a végrehajtók, hogy lefoglalják a sárkánygenerációk óta családja tulajdonában álló ódon erődöt, egyetlen örökségét, mely cége bejegyzett telephelye is volt egyben.
Hogy jutott ide ez a korábban Mesevilág ünnepelt vállalkozói közé tartozó sárkány, irigyelt cégvezető, kinek vállalkozása egykoron az egyik legnyereségesebb társaság volt az Óperencián innen? Elemzésemben erre a kérdésre keresem a választ, miközben megpróbálom feltárni mindazokat a külső és belső okokat, melyek végül a cég bukásához vezettek. Külön kiemelve a működés során elkövetett koncepcionális hibákat, illetve a strukturális hiányosságokat.

A cég alapításának körülményei, tulajdonosi szerkezet

A Paff Bt. létrejöttét egy sajnálatos tragédia tette lehetővé. Id. Paff (Paff Úr édesapja) éppen hazafelé tartott egy védtelen falu felégetése és elpusztítása után, mikor egy erős bűbájitalos befolyásoltság alatt álló, a légi közlekedés szabályaira fittyet hányó boszorkány nekiütközött, és seprűjével olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy Id. Paff a helyszínen életét vesztette, miután a földön rátaláló falubeliek baltáikkal és ásóikkal miszlikbe aprították. Mint egyetlen örököse ifj. Paff (innentől Paff) örökölte a Sárkányföld közepén elterülő, lávatenger által körbevett, felújításra szoruló (de legalábbis tisztasági festést igénylő) családi várat. Tekintve, hogy az ingatlan elhelyezkedése közlekedési szempontból rendkívül kedvezőtlen volt, panorámája meglehetősen lehangoló, és a szomszédság is riasztólag hatott a lehetséges vevőkre, így Paff Úrnak rá kellett döbbennie, hogy egy nehezen pénzé tehető, a legnagyobb jóindulattal is csak mérsékelten forgalomképesnek mondható vagyonelemet hagyott rá az édesapja. Ennek következtében határozott úgy, hogy vállalkozást alapít, melynek saját tőkéjét a vár képezi, amit apportként, hivatalos ingatlanbecslő által meghatározott értéken (egy lyukas garas) bocsát a cég rendelkezésére.
Mint a fentiekből látható a cég egyetlen tulajdonossal rendelkezett, aki egyben a cég ügyvezetője is volt. Az effajta egyszemélyes irányítás előnyeiben a legtöbb szervezetkutató egyetért. Ezek az
·        egyszerű struktúra,
·        egyértelmű felelősségi rendszer,
·        világos alá-fölérendeltségi viszonyok.
Nem szabad ugyanakkor elfeledkezni arról az egyesek által talán érdekesnek tűnő, azonban a sárkányoknál teljesen hétköznapi körülményről, hogy Paff Úrnak három feje volt, így a Bt. három beltaggal rendelkezett, mely az állandó viták, obstrukciós kísérletek miatt rendkívül megnehezítette és lelassította a döntési folyamatokat. Azonban a hármas szám jellegzetességeiből, és abból adódóan, hogy a matematika általános szabályai a Mesevilágban is érvényesek, a döntések végül minden esetben minősített többséggel kerültek elfogadásra. Ugyanakkor 2. és 3. számú fej (a továbbiakban együtt: „2/3”) többször is fontolóra vette, hogy a cég vezetéséből eltávolítja az irányítási és stratégiai kérdésekben jellemzően homlokegyenest eltérő elképzelésekkel rendelkező 1. fejet. Erre a kivásárlás helyett a bárdot találták a legmegfelelőbb eszköznek. Az átalakulásra, azaz a szétválási procedúra megindítására azonban végül nem került sor, mivel 2/3 megbízható információkkal rendelkezett arra vonatkozóan, hogy mikor korábban unokahúguk, Hidra esetében Herkules hasonló módszerekkel próbálta csökkenteni a felesleges fejek számát, akkor eredeti szándékával ellentétben azok mennyiségének radikális növekedését érte el. Nem volt egyértelmű, hogy hasonló élettani hatások a sárkányoknál is fellépnének-e, attól tartva azonban, hogy onnantól kezdve a célul kitűzött egyhangú döntéshozatal helyett még az egyszerű többség sem lenne meg, 2/3 végül nem vágott bele a szükséges hatékonyságnövelő, folyamatracionalizáló intézkedésekbe.

Az üzleti stratégia kidolgozása

Mindhárom fej egyetértett abban, hogy egy jól jövedelmező, tisztes – vagy tisztességtelen, de annál nagyvonalúbb – megélhetést lehetővé tevő vállalkozást szeretnének működtetni. Ezt szerintük kétféle módon lehetett elérni: kemény munkával, vagy királylányok elrablásával. 2/3 egyértelműen az utóbbi mellett foglalt állást. Míg a mindig akadékoskodó, a vállalkozás kerékkötőjének bizonyuló 1. fej ragaszkodott hozzá, hogy mielőtt betörnének erre a számukra új, ismeretlen piacra, végezzenek megtérülési számításokat, valamint készítsenek az iparági adatokra támaszkodó, a lehetséges jövőbeli tendenciákat figyelembe vevő megvalósíthatósági tanulmányokat is. Szerencsére 2/3 tisztában volt vele, hogy az ő képességei és tapasztalatai mellett az efféle közgazdasági hókuszpókuszokra, költséges, időhúzó csacskaságokra nincs szükség. A hosszú távú tervezgetés, a tudományosan megalapozott elméletek helyett inkább a kínálkozó lehetőségek megragadására, a gyors, határozott cselekvésre helyezte a hangsúlyt.
Az általa megalkotott rövid, de annál hatékonyabb stratégia a következőket tartalmazta:
1.      Elrabolni 1 db királylányt
2.      Az őt és hozományát (fele királyság) megszerezni akaró lovagokat megtendereztetni
3.      A legtöbbet ígérőnek odaadni
Végül a 2/3-os többséggel megszavazott stratégiának megfelelően a Paff Bt. fő tevékenységi köreként 9834-es TEÁOR kód, azaz „Királylány rablás és kereskedelem, egyéb erőszakos mesebeli tevékenység” került feltüntetésre a cégbírósági iratokon.

Eszközbeszerzések, pénzügyi források felkutatása

A kidolgozott stratégia 1. pontjának megfelelően Paff Úr hamarosan elrabolt a közeli Hetedhétország Plázából egy megfelelőnek látszó (nőnemű, fején koronát hordó és a közeli királylányképző iskola egyenruháját viselő) királylányt, megteremtve ezzel a cég működésének alapjait. A stratégia azonban nem számolt azzal a körülménnyel, hogy a királylány egy rendkívül kényes eszköz, melynek karbantartása, állagmegóvása jelentős ráfordításokat igényel. A rendelkezésre álló beszámolók szerint a cég minden évben komoly összegeket költött az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra, anyagbeszerzésekre (fodrász, manikűrös, smink), melyeket Paff Úr számlákkal is igazolt.
Tekintve, hogy a cég indulásakor pénzeszközökkel nem rendelkezett, a vezetőségnek sürgősen finanszírozási forrásokat kellett találnia.
A szokatlan és meglepő, ámde annál eredményesebb módszerekkel operáló 2/3 ezt úgy oldotta meg, hogy az aranyhaltól kedvező kondíciójú, kedvezményes kisvállalkozói hitelt kívánt, majd miután ezt megkapta, egyszerűen megette a kopoltyúst. Ez utóbbi lépésével jelentősen csökkentette a társaság kamatterheit, mely a későbbiekben kedvezően hatott a cég cash-flowjára.

A kezdeti nehézségek

A stratégia 1. pontjában meghatározott feladatok eredményes megvalósítását követően a vezetőség minden figyelmét a 2. pont végrehajtására fordíthatta. Ezen szakaszban azonban nem várt nehézségek jelentkeztek. A lovagok a tenderek legalapvetőbb szabályait felrúgva, a polgári jog előírásait is megsértve, pályázati ajánlatok benyújtása helyett élet-, és vagyonellenes bűncselekmények (Paff Úr lekaszabolása, tulajdonát képező királylány elrablása) révén akarták feleség-, és hozományszerző céljaikat elérni.
Paff Úr saját életének, valamint vagyontárgyának védelmében az agresszió mértékével arányos ellenállást tanúsított, melynek keretében a rátámadó lovagokat egészben felfalta. Bár ezzel a módszerrel a napi betevőjét biztosította, a cég alapításakor kitűzött célt, azaz a magas jövedelmezőséget nem sikerült elérnie.

A tevékenységi kör bővítése, profitcélok teljesülése

A vállalkozás nyereségességét Paff Úr és egy külső szakértő véletlen találkozása, és az ekkor lefolytatott szakmai konzultáció alapozta meg. Tudor épp Törpillát kísérte haza a törpszínházból, mikor meglátta az éppen lovagokat falatozó sárkányt. Mint a bányászati iparban dolgozó törpe – ezáltal a fémek, és azok ötvözetei terén nagy tapasztalatokkal rendelkező szakember – felhívta Paff Úr figyelmét, hogy a külső, kemény héj eltávolítása után a lovagok kevésbé lesznek rágósak (Paff Úr bevallása szerint a módszer alkalmazásával a konzervek is finomabbak lettek), a leválasztott fémborítást pedig arra kijelölt, meghatározott helyeken értékesíteni lehet.
A tanácsot megfogadva Paff Úr innentől kezdve szelektíven kezdte el gyűjteni a szerves anyagokat és a fémhulladékot, ez utóbbit pedig értékesítette. Először a sport-, és lovagruházati boltokban próbált szerencsét, itt azonban a megégetett, megrágott, illetve behorpasztott termékeket blokk és garancialevél nélkül nem voltak hajlandóak visszavenni. A MÉH telepen már nagyobb sikerrel járt és meglehetősen kedvező ajánlatot kapott a jó minőségű rozsdamentes (de csak mérsékelten sárkányharapás álló) páncélokra. Az új tevékenységi körből – fémkereskedelem ­– olyan jelentős bevételre tett szert, hogy cége (EBITDA alapján) bekerült Mesevilág TOP 100 vállalkozása közé.

A működés veszteségessé válása

Az éveken át tartó sikeres működés után azonban a cég üzemi eredménye visszaesett, majd veszteségbe fordult, ami több okra is visszavezethető volt:
·        Az eszközpark öregedése. A királylány a rendszeresítését követő 5. évben túllépet a harmadik X-en és vonzereje (ezáltal értéke) rohamosan csökkenni kezdett. Paff Úr ennek megfelelően számviteli politikájában innentől kezdve gyorsított értékcsökkenési leírást alkalmazott rá, de még ezzel sem tudta az avulásból származó veszteségeket ellensúlyozni.
·        A globális, egész Mesevilágot érintő pénzügyi válság begyűrűző hatásai. A válság több királyság pénzügyi helyzetét is megrendítette, a királylány édesapjának is nagy összegű jelzálogot kellett felvennie birodalmára, ezáltal a királylánnyal járó hozomány értéke (fele királyság) töredékére esett vissza, így pedig már nem volt elég vonzó a rá pályázó hozományvadász lovagok számára.
·        Technológia forradalom a páncélgyártásban. A kifejlesztett új technológiák következtében a páncélok egyre könnyebbek lettek, sőt egyes részeik fém helyett műanyagból készültek, mely megnehezítette, esetenként lehetetlenné tette értékesítésüket a MÉH telepen.
·        Az egyre erősödő konkurencia. A szarkák nagy mennyiségű fémáruval árasztották el a piacot, mindezt dömping áron. (Senki nem tudta hogy jutottak hozzá ekkora készlethez, bár egyeseknek gyanús volt, hogy az elátkozott kastély összes ereszcsatornája eltűnt, és Dorothy meg a madárijesztő is hónapok óta hiába keresték a bádogembert.) Ennek következtében a Paff Úr által korábban kialkudott előnyös felvásárlási árakat is újra kellett tárgyalni.

Mindezen kedvezőtlen hatások mellett csak tetézte a bajt, hogy egy a vállalkozásnál végzett mesehatósági ellenőrzés nagyösszegű járulékkülönbözetet tárt fel a cég terhére. Mint kiderült a Bt. csupán egy sárkány után fizetett egészségügyi hozzájárulást, holott a sárkányföldi járuléktörvénynek az angyalpor árusításról szóló törvény évközben hatályba lépő átmeneti rendelkezéseivel módosított 234/Z. § 423) bekezdés (p) pontja alapján a hozzájárulást fejenként kellett volna megállapítani.

A fentiek következtében a vállalkozás pénzügyi helyzete megrendült, és újból külső finanszírozási források bevonása vált szükségessé. Így Paff Úr megkereste a Jó Tündért, hogy kedvező kondíciójú hitelt kívánjon tőle, ő azonban érthetetlen okokból – arra hivatkozva, hogy az aranyhallal történtek után sem a kölcsön törlesztését, sem saját életben maradását nem látná biztosítottnak – nem volt hajlandó teljesíteni a kívánságot.

Tekintve, hogy a cég szűkös pénzügyi forrásai miatt adókötelezettségeinek nem tudott eleget tenni, a Mesehatóság a Bt. kényszertörlését, és végrehajtási eljárás lefolytatását rendelte el. Ennek keretében az eszközöket (királylány, telephely) lefoglalta, majd nyilvános árverés keretében értékesítette. A Paff Bt. tehát megszűnt.

Összegzés, konklúziók levonása

A korábbiakban leírtak alapján egyértelmű, hogy a cég sikereiben az egyszerű, de remek stratégia, és a változó körülményekhez gyorsan alkalmazkodó, az új, szokatlan módszerek kipróbálásától és alkalmazásától sem visszariadó rugalmas vezetők ­(2/3) játszották a főszerepet. Azonban még a zseniális stratégia és a páratlan vezetői képességek sem tudták ellensúlyozni azokat a kedvezőtlen külső hatásokat (elöregedő királylánypark, globális pénzügyi válság, finanszírozási források beszűkülése) és strukturális hiányosságokat (túlméretezett felsővezetés), melyek végül a cég csődjéhez vezettek. A társaság bukása tehát elkerülhetetlen volt.

Paff úr a történtek hatására lelkileg teljesen összetört, még pszichiátriai kezelés alatt is állt (skizozofrénia gyanújával). Amikor azonban a tanulmány megírása után utoljára találkoztam vele már teljesen kiegyensúlyozottnak tűnt, és kiderült, hogy 2/3 (a továbbiakban: 100%) azóta belevágott a korábban hiányolt strukturális átalakításba. Az új, immár sokkal hatékonyabb irányítási rendszerrel pedig új vállalkozás alapítását tervezi. 

1 megjegyzés:

  1. Hét esztendő késéssel keveredtem ide. De ezt a történetet elolvasva most végig kell böngésznem a blogot. Ilyeneket szeretnék olvasni. Még sokat.

    :)

    VálaszTörlés